Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatne zajęcia, których celem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

  Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

  Zespół wczesnego wspomagania rozwoju stanowią terapeuci przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

  Wszelkich informacji na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) udziela koordynator WWR Monika Szewczuk – psycholog, specjalista wczesnej interwencji

   Zespół WWR na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka  ustala konkretne działania terapeutyczne i wspierające, opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, który podlega stałemu monitorowaniu oraz modyfikacji wynikającej z bieżących potrzeb dziecka.

   

  • Rekrutacja

   Rekrutacja na zajęcia WWR trwa od 1 do 14 czerwca. Oryginał lub ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju rodzic powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, którą można pobrać z naszej strony.
   Do 30 czerwca rodzice zakwalifikowanych dzieci otrzymają telefoniczną informację o pozytywnej decyzji zespołu.

  • Rozpoczęcie zajęć

   Rodzice dziecka, które zakwalifikowało się na zajęcia zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu Poradni Oryginał opinii o potrzebie WWR (jeśli dziecko obecnie realizuje WWR w innym miejscu) do 1 września.
   Zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się w poniedziałek w drugim pełnym tygodniu września.

 • Dokumenty do pobrania
  Regulamin WWR
  Karta zgłoszenia na zajęcia
  Zasady naboru na zajęcia
 • Zadania realizowane w ramach WWRD:

  • Wsparcie psychologiczne rodziny dziecka
  • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka  
  • Terapia indywidualna dziecka  ustalana adekwatnie do potrzeb i możliwości dziecka
  • Współpraca z rodziną w zakresie realizowania indywidualnego procesu pracy z dzieckiem