Pytania i odpowiedzi

 • Ogólne
  W jaki sposób można zapisać się na wizytę do Poradni?

  Na wizytę do psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego rodzice zapisują swoje dziecko telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

  Czy zajęcia w poradni są płatne?

  Wszelaka pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

  Czy dane mojego dziecka są chronione?

  Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych.

  Czy potrzebne jest skierowanie do specjalisty w Poradni?

  Nie. Wizyta u psychologa, logopedy, psychoterapeuty, doradcy zawodowego nie wymaga skierowania. Na wizytę zapisujemy się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Do pedagoga kieruje psycholog.

 • Dysleksja
  Co muszę zrobić aby uzyskać opinię o dysleksji?

  Umówić się na wizytę u psychologa, przejść badania psychologiczne i pedagogiczne, uczęszczać na zajęcia z pedagogiem, dobrze znać zasady ortografii.

  Co da mojemu dziecku opinia o dysleksji?

  1. Opinia będzie podstawą dostosowania warunków egzaminów dla Twojego dziecka.
  2. Pomoże nauczycielowi w określeniu wymagań edukacyjnych wobec Twojego dziecka.

  Jakie warunki muszę spełnić aby uzyskać opinię o dysleksji?

  Zgłosić się do psychologa z opinią nauczyciela opisującą specyficzne trudności ucznia związane z nauką poprawnego pisania i czytania, przejść pełną diagnozę psychologiczno–pedagogiczną, wykazać się znajomością zasad pisowni języka polskiego, uczestniczyć w terapii pedagogicznej.

  W jakim wieku dziecko może mieć opinie o dysleksji?

  Opinię o dysleksji uczeń najwcześniej może uzyskać w IV klasie szkoły podstawowej.

 • Opinie
  Kto wydaje opinię?

  Opinię wydaje Poradnia, opracowuje ją psycholog często z innym specjalistą. Opinię podpisują specjaliści i dyrektor.

  Jak długo ważna jest opinia?

  Ważność opinii zależy od sprawy, której dotyczy np. opinia o dysleksji jest ważna przez cały okres edukacji dziecka. Generalnie przyjmuje się, że opinia jest ważna 2 lata, tyle ile wyniki badań psychologicznych.

  Kto może odebrać opinię, orzeczenie?

  Ww. dokumenty może odebrać rodzic lub prawny opiekun dziecka, a także pełnoletni uczeń.

  Czy opinia może być bezpośrednio przekazana do szkoły?

  Opinia może być przekazana do szkoły jeżeli rodzić złoży pisemną prośbę na przekazanie dokumentu.

  Jak szybko można otrzymać opinię/ orzeczenie dla dziecka?

  Opinie lub orzeczenie swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnozy. Może on trwać nawet do kilku miesięcy, zależy to od problemu z jakim zgłaszają się rodzice lub pełnoletni uczeń. W naszej pracy kierujemy się dobrem dziecka i w koniecznych sytuacjach proces diagnozy może przebiegać szybciej.

  Co daje opinia?

  Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

 • Orzeczenia
  Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  1. Umówić się na wizytę do psychologa z zespołu orzekającego.
  2. Przyjść na wizytę do specjalisty i opisać problem.
  3. Pozwolić specjalistom przebadać dziecko (psycholog, pedagog, logopeda).
  4. Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Osobiście odebrać orzeczenie po wydaniu przez zespół orzekający.

  Co daje orzeczenie?

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

  Kto wydaje orzeczenie?

  Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi psycholog prowadzący, lekarz, przewodniczący zespołu oraz inni specjaliści.

  Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?

  Warunkiem koniecznym jest dostarczenie do zespołu orzekającego zaświadczenia lekarskiego.

 • Pierwsza wizyta
  W jaki sposób można zapisać się na wizytę do Poradni?

  W celu zapisu do Poradni należy do nas zadzwonić i zapytać się o terminy do psychologa opiekującego się konkretną placówką, tzn. tą do której uczęszcza dziecko. Wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka.

  Czy na pierwszą wizytę należy przyjść z dzieckiem?

  W większości wizyt pierwszorazowych rodzice przychodzą z dzieckiem. W innych sytuacjach sekretariat Poradni udziela odpowiednich informacji.

  Czy muszą to być rodzice, a może mógłby być to ktoś inny np. babcia?

  Na wizycie z dzieckiem w Poradni muszą być rodzice dziecka lub jeden z rodziców o jasnej sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem, a w innych sytuacjach opiekun prawny.

  Czy są potrzebne jakieś dokumenty na wizytę?

  Na pierwszą wizytę w Poradni w zależności od problemu może się być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką mamy), lub inne dokumenty od lekarza lub innego specjalisty.

  Jak długo będzie trwała wizyta?

  Przy pierwszej wizycie powinno się zarezerwować około 1,5 do 2 godzin na spotkanie, przy kolejnych wizytach może być krócej. W pierwszej kolejności jest prowadzona rozmowa z rodzicem, a w drugiej odbywa się rozmowa z dzieckiem lub jego badanie.

  Czy należy dziecko przygotować do badania?

  W sytuacji pierwszej wizyty szczególnie młodszego dziecka u psychologa (z reguły ranne godziny spotkania) istotne jest by dziecko było zdrowe, wyspane i po lekkim śniadaniu, ponieważ sprzyja to dobremu samopoczuciu osoby badanej.
  W sytuacji starszych dzieci podobnie.

  Na czym polega badanie u psychologa?

  Psycholog w swojej pracy wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i wystandaryzowane testy do badania różnych obszarów rozwoju i funkcjonowania dziecka w zależności od zgłoszonego problemu.

 • Wolontariat
  Kto może zostać wolontariuszem?

  Wolontariuszem może zostać student lub absolwent kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych.

  Dlaczego warto?

  Będąc wolontariuszem zdobędziesz doświadczenie niezbędne w pomaganiu innym ludziom, poznasz specyfikę pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sprawdzisz w praktyce zdobyte na studiach umiejętności, wzbogacisz swój warsztat pracy.

  Jak zostać wolontariuszem?

  Szczegółowych informacji na temat wolontariatu udziela zastępca dyrektora Poradni pani Maja Maciejewska-Jesionek.