Zadania:
Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym – diagnoza gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii.
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki dla uczniów kl. I – VIII szkół podstawowych.
Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów kl. I – VIII szkół podstawowych.

Zespoły orzekające – diagnoza pedagogiczna.