Ogólne

Na wizytę do psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego rodzice zapisują swoje dziecko telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Wszelaka pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych.

Nie. Wizyta u psychologa, logopedy, psychoterapeuty, doradcy zawodowego nie wymaga skierowania. Na wizytę zapisujemy się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Do pedagoga kieruje psycholog.

Dysleksja

Umówić się na wizytę u psychologa, przejść badania psychologiczne i pedagogiczne, uczęszczać na zajęcia z pedagogiem, dobrze znać zasady ortografii.

1. Opinia będzie podstawą dostosowania warunków egzaminów dla Twojego dziecka.
2. Pomoże nauczycielowi w określeniu wymagań edukacyjnych wobec Twojego dziecka.

Zgłosić się do psychologa z opinią nauczyciela opisującą specyficzne trudności ucznia związane z nauką poprawnego pisania i czytania, przejść pełną diagnozę psychologiczno–pedagogiczną, wykazać się znajomością zasad pisowni języka polskiego, uczestniczyć w terapii pedagogicznej.

Opinię o dysleksji uczeń najwcześniej może uzyskać w IV klasie szkoły podstawowej.

Opinie

Opinię wydaje Poradnia, opracowuje ją psycholog często z innym specjalistą. Opinię podpisują specjaliści i dyrektor.

Ważność opinii zależy od sprawy, której dotyczy np. opinia o dysleksji jest ważna przez cały okres edukacji dziecka. Generalnie przyjmuje się, że opinia jest ważna 2 lata, tyle ile wyniki badań psychologicznych.

Ww. dokumenty może odebrać rodzic lub prawny opiekun dziecka, a także pełnoletni uczeń.

Opinia może być przekazana do szkoły jeżeli rodzić złoży pisemną prośbę na przekazanie dokumentu.

Opinie lub orzeczenie swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnozy. Może on trwać nawet do kilku miesięcy, zależy to od problemu z jakim zgłaszają się rodzice lub pełnoletni uczeń. W naszej pracy kierujemy się dobrem dziecka i w koniecznych sytuacjach proces diagnozy może przebiegać szybciej.

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

Orzeczenia

1. Umówić się na wizytę do psychologa z zespołu orzekającego.
2. Przyjść na wizytę do specjalisty i opisać problem.
3. Pozwolić specjalistom przebadać dziecko (psycholog, pedagog, logopeda).
4. Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Osobiście odebrać orzeczenie po wydaniu przez zespół orzekający.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi psycholog prowadzący, lekarz, przewodniczący zespołu oraz inni specjaliści.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie do zespołu orzekającego zaświadczenia lekarskiego.

Pierwsza wizyta

W celu zapisu do Poradni należy do nas zadzwonić i zapytać się o terminy do psychologa opiekującego się konkretną placówką, tzn. tą do której uczęszcza dziecko. Wymagane jest podanie numeru PESEL dziecka.

W większości wizyt pierwszorazowych rodzice przychodzą z dzieckiem. W innych sytuacjach sekretariat Poradni udziela odpowiednich informacji.

Na wizycie z dzieckiem w Poradni muszą być rodzice dziecka lub jeden z rodziców o jasnej sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem, a w innych sytuacjach opiekun prawny.

Na pierwszą wizytę w Poradni w zależności od problemu może się być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką mamy), lub inne dokumenty od lekarza lub innego specjalisty.

Przy pierwszej wizycie powinno się zarezerwować około 1,5 do 2 godzin na spotkanie, przy kolejnych wizytach może być krócej. W pierwszej kolejności jest prowadzona rozmowa z rodzicem, a w drugiej odbywa się rozmowa z dzieckiem lub jego badanie.

W sytuacji pierwszej wizyty szczególnie młodszego dziecka u psychologa (z reguły ranne godziny spotkania) istotne jest by dziecko było zdrowe, wyspane i po lekkim śniadaniu, ponieważ sprzyja to dobremu samopoczuciu osoby badanej.
W sytuacji starszych dzieci podobnie.

Psycholog w swojej pracy wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i wystandaryzowane testy do badania różnych obszarów rozwoju i funkcjonowania dziecka w zależności od zgłoszonego problemu.

Inne

Decyzję o odroczenie obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły rejonowej lub najbliższej miejscu zamieszkania dziecka na podstawie wniosku rodzica wraz z załączoną opinią z poradni w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

Trzeba zgłosić się do psychologa z dzieckiem. Psycholog po uzyskaniu wszystkich danych dotyczących stanu psychologicznego, warunków związanych z pracą może wydać opinie o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

W takiej sytuacji pomocna jest wstępna rozmowa nawet telefoniczna z psychologiem w celu ustalenia przebiegu wizyty.

W poradni prowadzone są zajęcia terapeutyczne, na które kieruje prowadzący dziecko psycholog.

Tak, na badanie słuchu może rodzic zapisać dziecko osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. A także psycholog prowadzący może zalecić wykonanie takiego badania.

Tak, oczywiście. W naszym budynku jest zewnętrzna winda, która jest przystosowana dla osób z małymi dziećmi, jak i dla osób niepełnosprawnych.

Wolontariat

Wolontariuszem może zostać student lub absolwent kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych.

Będąc wolontariuszem zdobędziesz doświadczenie niezbędne w pomaganiu innym ludziom, poznasz specyfikę pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sprawdzisz w praktyce zdobyte na studiach umiejętności, wzbogacisz swój warsztat pracy.

Szczegółowych informacji na temat wolontariatu udziela zastępca dyrektora Poradni pani Maja Maciejewska-Jesionek.