Wydawanie orzeczeń

W sprawie wydawanych orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju prosimy telefonować pod numer 780-703-078 – szczegóły w zakładce Aktualności.

Prowadzi – Zespół Orzekający

Dla kogo? – dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych Dzielnicy Ochota.

Jeżeli dziecko lub uczeń nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły, wydajemy orzeczenia lub opinie wwrd ze względu na miejsce zamieszkania dziecka na terenie Dzielnicy Ochota.

Termin realizacji –  posiedzenia Zespołów odbywają się na bieżąco we wtorki przez cały rok szkolny.

Cele ogólne

W poradni dziecko jest diagnozowane przez specjalistów, najczęściej psychologa, pedagoga i logopedę.

Gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości rozwoju, Zespół Orzekający na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia wydaje dokumenty o nazwie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją,  z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowania społecznego) dla dzieci / uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wsparcia specjalistycznego;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole.

Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Co mogą Państwo zrobić, aby uzyskać orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

 • Zgłosić się do Poradni telefonicznie lub osobiście w celu ustalenia terminu wizyty u psychologa z Zespołu Orzekającego.
 • Przyjść na wizytę do specjalisty i opisać problem.
 • Dostarczyć dokumentację uzasadniającą wniosek: wydane przez innych specjalistów opinie, zaświadczenia, wyniki obserwacji i badań,  dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego.
 • Pozwolić specjalistom przebadać dziecko (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista).
 • Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Jeżeni wniosek podpisuje jeden rodzic, niezbędna jest zgoda na wydanie orzeczenia lub opinii wwrd drugiego rodzica – jeżeli władza rodzicielska także mu przysługuje.
 • Odebrać orzeczenie lub opinię po rozpatrzeniu wniosku przez Zespół Orzekający.

Do pobrania: Zgoda drugiego rodzica na wydanie orzeczenia / opinii wwrd

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko lub uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy  są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego przedszkole/oddział przedszkolny/szkoła musi stworzyć dogodne warunki do realizacji wychowania przedszkolnego przez dziecko a szkoła do nauki ucznia na kolejnych etapach edukacyjnych.

Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem w Zespole prowadzącym wczesne wspomagania rozwoju. Wykaz Zespołów Wczesnego Wspomagania dostępny jest na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawa: https://edukacja.um.warszawa.pl/wspomaganie-rozwoju-dziecka

Poradnia wydaje również orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie do Zespołu Orzekającego  zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. Zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, w którym lekarz określa przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

Zaświadczenie zawiera rozpoznanie choroby zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD oraz wynikające z tej choroby ograniczenia w funkcjonowaniu szkolnym dziecka/ucznia.

Do pobrania obowiązujący wzór: Zaświadczenie lekarskie (321 KB, PDF)

PORADNIE ORZEKAJĄCE W SPRAWIE WAD WZROKU I SŁUCHU, AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGERA

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty.

 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10 (tel. 22 822 77 17 ) orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 (tel. 22 849 99 98; 22 849 98 03) orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów, którzy posiadają diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera.


Umów się na pierwszą wizytę