Wydawanie opinii
Prowadzące Psycholodzy Poradni
Dla kogo? Dla dzieci i młodzieży
Termin realizacji Przez cały rok

Co daje opinia?

Rodzice wielokrotnie pytają, czy opinia przedstawiona w szkole nie zaszkodzi dziecku. Możemy zapewnić, że żadne informacje o dziecku i rodzinie uzyskane podczas procesu diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie mogą być przekazane do placówki bez zgody rodzica. Opinia jest zawsze wydawana rodzicowi na jego pisemny wniosek. Rodzic własnoręcznie dostarcza dokument do przedszkola lub szkoły. 

Opinia o dziecku, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zawiera diagnozę postawioną przez specjalistów — psychologa, pedagoga, logopedę. Określone zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, a także jego możliwości psychofizyczne. W opinii znajduje się również opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka oraz wskazówki do pracy przeznaczone dla rodziców i nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele otrzymują informacje o uczniu potrzebne do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a rodzice konkretne informacje, jak pracować z dzieckiem w domu.

 

Nauczyciele w oparciu o wskazania zawarte w opinii mogą np.:

  • zapewnić uczniowi zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, logopedyczne,
  • dostosować wymagania z poszczególnych przedmiotów do możliwości dziecka,
  • wydłużyć czas pisania przez dziecko klasówek,
  • dostosować formę i warunki sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury do potrzeb i możliwości ucznia.

Dzięki opinii uczeń może uzyskać wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce, do której uczęszcza. Dlatego zachęcamy do przedstawiania opinii wydanej przez poradnie w placówkach oświatowych.

Co mogą Państwo zrobić, aby uzyskać opinię?

  • Rodzic lub pełnoletni uczeń powinien zgłosić się do Poradni telefonicznie lub osobiście i umówić się na wizytę do psychologa, który opiekuje się daną placówką oświatową. Można zapisać się przez sekretariat lub, jeżeli proponowany termin wizyty nie odpowiada, bezpośrednio u specjalisty.
  • Po wizycie u specjalisty i rozmowie wstępnej z rodzicem lub pełnoletnim uczniem ustala się sposób pomocy w związku ze zgłoszonym problemem.
  • Na pierwszej wizycie w zależności o rozpoznania problemu specjalista może zaproponować pełną diagnozę psychologiczną, a w uzasadnionych przypadkach również pedagogiczną i logopedyczną.
  • Po uzyskaniu zgody od rodziców lub pełnoletniego ucznia rozpoczyna się proces diagnozy.
  • Specjalista po zakończeniu procesu diagnozy na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia wydaje opinię.